Inscripció

I Campus Ciclisme Infantil

  • DADES DEL NEN/NENA

  • DADES DEL PARE/MARE/TUTOR

    Autoriitzo a que el meu fill/a participi al Campus de Ciclisme infantil de Prades així com a les activitats programades. Tantmateix dóno el meu consentiment perque les imatges derivades de l’estada es puguin difondre a les xarxes socials.
  • 0,00 €